CONDICIÓNS XERAIS PARA O USUARIO WWW.LAVACACONNIE.COM


LER ATENTAMENTE ESTAS CONDICIÓNS XERAIS ANTES DE PREME-LO BOTÓN DE ACEPTACIÓN


www.lavacaconnie.com é un dominio de Internet, que o seu propietario é a sociedade mercantil NEPTUNO FILMS PRODUCTION, S.L. con domicilio social na cidade de Terrassa (España), rúa Sant Sebastià, 164, 2ª, 2º, código postal 08223, provista de C.I.F. nº B-59859827, e rexistrada no Rexistro Mercantil de Barcelona, Tomo 21.219, Folio 45, Folla B-18.760, Inscrición 1ª (en adiante NEPTUNO FILMS PRODUCTION).

O obxectivo de NEPTUNO FILMS PRODUCTION coa presente páxina web é o de ofrecer unha páxina interactiva, con xogos, contos e outros entretementos, destinada a nenos e rapaces de 1 a 5 anos de idade, que ten como personaxe principal “A Vaca Connie” da serie de debuxos animados co mesmo nome. No lugar web www.lavacaconnie.com, todo o contido fai referencia á citada serie de animación para nenos. Outra das actividades previstas a www.lavacaconnie.com están pensadas para que os pais e os nenos poidan tomar parte.


1.-) CONDICIÓNS XERAIS E A SÚA ACEPTACIÓN:

Estas Condicións Xerais regulan o funcionamento e os contidos do servicio do sitio web www.lavacaconnie.com que NEPTUNO FILMS PRODUCTION pon a disposición dos usuarios. A utilización do sitio web www.lavacaconnie.com e do seu contido atribúe a condición de usuario, e supón a aceptación plena e sen reservas do usuario de todas e cada unha das Condicións Xerais. Se o usuario non está de acordo coas Condicións Xerais, non terá dereito a utilizar o sitio www.lavacaconnie.com nin tampouco ningún dos seus contidos - Xogos (Parellas, Coincidencias, Crebacabezas, a Granxa); Contos (A casiña, O bosque, O cume, O bosque 2, O río, A noite); Aprender cos Pais (Pintar, Recortar e Pegar, Recoñecer Letras e Números, Formar Palabras).

Así mesmo, a utilización polo usuario dos servicios de NEPTUNO FILMS PRODUCTION presupón a aceptación das presentes Condicións Xerais.

2.-) ACCESO E USO DO SITIO WEB É GRATIS

A prestación dos diversos servicios do sitio web www.lavacaconnie.com por parte de NEPTUNO FILMS PRODUCTION ten carácter totalmente gratuíto.

3.-) MODIFICACIÓN DO SITIO WEB OU DOS SERVICIOS

NEPTUNO FILMS PRODUCTION resérvase o dereito a modificar unilateralmente e en calquera momento, sen previo aviso, a presentación ou configuración e contido do sitio web, así como dos servicios e das Condicións Xerais. Ditas modificacións serán para mellorar os servicios ó usuario.

4.-) USO CORRECTO DO SITIO WEB E DOS SERVICIOS

O usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus contidos e os seus servicios de conformidade coa lei e as presentes Condicións Xerais, os bos costumes e a orde pública. Da mesma maneira o usuario obrígase a non utilizar o sitio web e os servicios que se ofrecen con fins ou efectos ilícitos, contrarios ó contido destas Condicións Xerais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o sitio web ou os servicios ou impedir a normal utilización ou deleite do sitio web por outros usuarios.

O usuario deberá absterse de obter informacións, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, música, diálogos, animación, cromatismo, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material accesible a través do sitio web ou dos servicios, empregando para isto medios distintos dos que puxeran á súa disposición, ou en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet e usos distintos ós expresamente autorizados.

O usuario deberá absterse de facilitar datos propios, identificativos propios que non permitan unha correcta identificación.

O usuario deberá absterse de manipular os dispositivos técnicos de protección de contidos ou de información, e en xeral de configuración do espacio web www.lavacaconnie.com.

NEPTUNO FILMS PRODUCTION resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso á páxina web www.lavacaconnie.com, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo a aqueles usuarios que incumpran estas Condicións Xerais de contratación que resulten da aplicación en cada momento.


5.-) LIMITACIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADES

NEPTUNO FILMS PRODUCTION non controla nin garante a ausencia de virus nin doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no seu sistema informático (software/hardware) ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático. NEPTUNO FILMS PRODUCTION exclúe calquera responsabilidade polos danos e perxuízos de toda natureza que poidan deberse á presencia de virus ou á presencia doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no seu sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

NEPTUNO FILMS PRODUCTION fará o posible para garantir a seguridade da información que sexa facilitada polos usuarios. Non obstante, non pode garantir que as transmisións de información sexan totalmente seguras.

Sen perxuízo dos niveis de seguridade de protección de datos de carácter persoal legalmente requiridos, a instalación de todos os medios e medidas técnicas ó seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos facilitados, o usuario sabe e coñece que a seguridade no entorno de Internet non pode ser garantida na súa totalidade.

NEPTUNO FILMS PRODUCTION exclúe calquera responsabilidade polos danos e perxuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de veracidade, exactitude, exhaustividade e/ou actualidade dos contidos do sitio web www.lavacaconnie.com.


6.-) DEREITOS DE AUTOR, PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos do sitio web www.lavacaconnie.com son de propiedade exclusiva e mundial de NEPTUNO FILMS PRODUCTION incluíndo, sen limitación, deseño gráfico, logos, imaxes, textos, diálogos, argumentos dos contos, xogos, ilustracións, animación, música, sons, marcas e outros signos distintivos, en calquera das linguaxes de programación utilizados ou utilizables, así como todo o software de funcionamento e desenrolo do sitio web. A reproducción, distribución, comunicación ó público, cesión e calquera outro acto ou modalidade de explotación que non haxa sido expresamente autorizado polo titular dos dereitos de explotación quedan expresamente prohibidos.

NEPTUNO FILMS PRODUCTION non concede ningunha licencia ou autorización de uso de ningunha clase sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado coa páxina web, e os servicios ofrecidos.

Todas as marcas e denominacións de servicios que aparecen no sitio web www.lavacaconnie.com son marcas rexistradas e de propiedade de NEPTUNO FILMS PRODUCTION. O resto de signos distintivos son signos licenciados previamente polos seus titulares lexítimos a NEPTUNO FILMS PRODUCTION.
.

8.-) LINKS

O sitio web www.lavacaconnie.com pon a miúdo a disposición do usuario dispositivos técnicos de enlace (links, banners,...), directorios e ferramentas de busca que permiten acceder a sitios web pertencentes e/ou xestionados por terceiros. NEPTUNO FILMS PRODUCTION non ofrece nin comercializa por si nin por medio de terceiros os servicios dispoñibles nos sitios enlazados, nin controla, exerce vixilancia ou aproba os productos, servicios, contidos, información, datos, arquivos, e calquera outra clase de material neses sitios enlazados.

Por conseguinte, NEPTUNO FILMS PRODUCTION declina calquera responsabilidade respecto á información que encontre fóra deste sitio web e non xestionada por www.lavacaconnie.com. A función dos enlaces que aparece é exclusivamente para informar o usuario da existencia doutras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderá ampliar os datos ofrecidos neste sitio web. Ditos enlaces non supoñen unha suxestión, invitación ou recomendación para a visita dos lugares de destino, e por isto, NEPTUNO FILMS PRODUCTION non será responsable do resultado obtido de ditos enlaces hipertextuais.

9.-) LEI E XURISDICCIÓN

As presentes Condicións Xerais, así como calquera relación entre vostede como usuario e NEPTUNO FILMS PRODUCTION, rexeránse pola lexislación española.

Para calquera cuestión litixiosa derivada da existencia ou contido destas condicións xerais ou das relacións entre o usuario e NEPTUNO FILMS PRODUCTION ambas partes, con renuncia expresa a calquera outro foro que lles puidera corresponder, sométense á xurisdicción e competencia exclusiva dos Xulgados e Tribunais da Cidade de Terrassa.


LIN E ACEPTEI AS MENCIONADAS CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB WWW.LAVACACONNIE.COM